Chi telfone dyal lbi3 ikon zwin 68 flcapasite ou 4 f ramChi telfone dyal lbi3 ikon zwin 68 flcapasite ou 4 f ram