سلام واش كاينة شي بوسطة كتحل غدا الصباحسلام واش كاينة شي بوسطة كتحل غدا الصباحPeace and there is something in the middle of tomorrow morning · Rate this translation