مشكل قصر القامة بعد البلوغ . Il faut un endocrino ou traumato ? U chkun kay3rf chi wahd qui est vraiment compétent A casa . Merci d’avanceمشكل قصر القامة بعد البلوغ . Il faut un endocrino ou traumato ? U chkun kay3rf chi wahd qui est vraiment compétent A casa . Merci d’avance